CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest - to brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej /Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 849/.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY KONIECZNE DO UDZIELENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO 
1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego; 
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii;

3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres;
4. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami bierzmowanymi, wierzącymi i praktykującymi, którzy mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej;
5. Kartki zaświadczające o odbytej spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych;
6. Udział w katechezie przedchrzcielnej.

WYMAGANIA WOBEC RODZICÓW CHRZESTNYCH
Aby móc zostać chrzestnym (ojcem/matką) należy:
1. Mieć ukończony przynajmniej 16-ty rok życia;
2. Być katolikiem wierzącym i regularnie praktykującym, który daje dobry przykład życia chrześcijańskiego;
3. Być osobą bierzmowaną;
4. Żyć w zgodzie z chrześcijańską moralnością
 
(Uwaga: niedopuszczalne jest powoływanie na chrzestnych osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach, pozostających w konkubinatach, odrzucających naukę Kościoła, niepraktykujących lub też osób, które wyrzekły się wiary, np. w sposób zdeklarowany zrezygnowały z katechizacji lub nie życzyły sobie wizyty duszpasterskiej).